Антикорупційна політика ТДВ «СІНІАТ»

Антикорупційна політика

 

Затверджено
Наказом в.о. Генерального директора
ТДВ «СІНІАТ»
№ 01/03-344 від 26.06.2017 р.
 
Дата введення:26.06.2017
Регіон дії: Україна


1. Дані про зміни
2. Загальні положення
3. Сфера застосування
4. Ключові поняття
5. Керівні принципи
5.1. Нетерпимість до проявів корупції
5.2. Неправомірна вигода та компенсаційні платежі (відкати)
5.3. Стимулюючі платежі
5.4. Посадові особи
5.5. Подарунки, гостинність та відшкодування витрат
5.6. Конфлікт інтересів
5.7. Благодійні пожертви
5.8. Політична активність
5.9. Ділові стосунки
5.10. Норми професійної етики працівників Компанії
6. Організація системи запобігання та протидії корупції
7. Облік та аудит
8. Набір персоналу
9. Навчання персоналу з питань запобігання корупції 
10. Сфера компетенції та звітування про порушення
11. Права та обов’язки Уповноваженого
12. Захист працівників
13. Недотримання вимог Політики
14. Контроль за дотриманням та оцінка корупційних ризиків
15. Внутрішні розслідування
16. Застосовне законодавство


1. 
Дані про зміни 

Це друге видання даної Політики.

Дане видання Політики відображає зміни та доповнення, що:

1) пов'язані, зокрема, зі змінами у чинному законодавстві України (в тому числі в Законі України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 № 1700-VII, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми" тощо), та

2) враховують кращу практику та ділові стандарти (в тому числі положення Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року N 75).

Розробка даної версії Політики зумовлена прагненням ТДВ "СІНІАТ" і надалі дотримуватись вимог антикорупційного законодавства та найвищих ділових стандартів  господарської діяльності.

2. Загальні положення

Цим документом визначається політика ТДВ "СІНІАТ" (далі – Компанія) щодо запобігання і протидії корупції (далі – Політика). Політика містить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Компанії, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками Компанії.

Політика затверджена керівником (Генеральним директором) Компанії після її обговорення з працівниками Компанії.

Політика переглядається на постійній основі з метою забезпечення дотримання вимог застосовного законодавства та стандартів ведення бізнесу.

Зміст Політики може бути переглянутий за результатами:

1) звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії;

2) здійснення посадовою особою Компанії, відповідальною за реалізацію Політики   (далі – Уповноважений [1]) нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Політики, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником (Генеральним директором), засновниками Компанії, а також з діловими партнерами Компанії щодо удосконалення Політики.

Ініціатором внесення змін до Політики може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники Компанії. Пропозиції щодо внесення змін подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Не рідше ніж один раз на рік Уповноважений надає керівнику Компанії узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Політики, які надійшли за відповідний період (у разі їх наявності), та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення. У випадку внесення змін до законодавства, які вимагають внесення змін до Політики, Уповноважений позачергово надає керівнику пропозиції щодо внесення змін до Політики із посиланням на нормативно-правове обґрунтування таких змін. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Політики (пропозицій, які надійшли та/або викликані змінами в законодавстві) щодо внесення змін до Політики, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками). У результаті схвалення пропозицій засновниками (учасниками) та трудовим колективом Компанії керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Політики, які є її невід’ємною частиною.

3.  Сфера застосування

Ця Політика розповсюджується на всіх працівників Компанії, її керівників і засновників (учасників) та підконтрольні Компанії бізнес-одиниці (філіали, представництва, заводи і т. п.), а також застосовується у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

4.  Ключові поняття

 

Ділова етика Ділова етика охоплює сукупність керівних принципів та правил, яких Компанія дотримується під час ведення бізнесу.
   
Неправомірна вигода Неправомірною вигодою є грошові кошти або інше майно, а також будь-які переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи чи інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
   
Компенсаційні платежі ("відкати") Компенсаційні платежі виникають тоді, коли постачальники товарів чи послуг платять частину їх винагороди особам, які приймають рішення про укладення договорів чи інших правочинів на користь таких постачальників.
   
Стимулюючі платежі Стимулюючими платежами є невеликі за розміром платежі посадовим особам з метою сприяння/прискорення/спрощення чи, у певних випадках, належного виконання встановлених законодавством рутинних процедур. Прикладами можуть бути платежі з метою прискорення проходження митного контролю чи платежі з метою забезпечення безперебійного постачання електроенергії.
   
Корупція Корупцією є: (і) використання посадовою особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або (іі) прийняття обіцянки/пропозиції неправомірної вигоди вигоди для себе чи інших осіб або (ііі) обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі  (або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам), з метою схилити цю особу до протиправного використання її повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
   
Правопорушення, пов’язані з корупцією Такими порушеннями є діяння, що не містять прямих ознак корупції, але порушують вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", та за які законодавством встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
 

Посадова особа Посадовими особами є: (1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у відповідності до положень статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", в т.ч. працівники органів державної влади та місцевого самоврядування (народні депутати та депутати місцевих рад, судді, прокурори, посадові та службові особи правоохоронних органів, будь-які державні службовці тощо); (2) посадові особи державних та комунальних підприємств, установ та організацій; (3) аудитори, нотаріуси, незалежні посередники; (4) посадові особи іноземних держав; (5) посадові особи міжнародних організацій, іноземні судді; (6) службові особи приватних компаній; (7) інші особи, які за своїм статусом прирівняні до зазначених вище категорій згідно з положеннями антикорупційного законодавства.   
 

Близькі особи До кола близьких осіб (відповідно до Закону України "Про запобігання корупції") входять особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.
 

Викривач Викривачем вважається працівник, який повідомив про ознаки порушення вимог Політики, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

 

Терміни, які не визначені у цій Політиці, мають значення, надане їм згідно з положеннями чинного законодавства України.

5. Керівні принципи

5.1. Нетерпимість до проявів корупції

Генеральний директор (керівник) Компанії суворо дотримується положень Політики та не буде допускати жодних поступок у разі вчинення корупції та пов'язаних з ними правопорушень суб’єктами, на які поширює свою дію ця Політика. Компанія вважає недотримання вимог цієї Політики істотним порушенням, що може потягнути за собою накладення дисциплінарних стягнень чи припинення ділових стосунків.

5.2. Неправомірна вигода та компенсаційні платежі (відкати)

Компанія не задіяна у жодних корупційних діяннях, прямо чи опосередковано не надає та не отримує неправомірної вигоди, в тому числі компенсаційних платежів (відкатів).

Компанія забороняє своїм працівникам бути задіяними у корупційних діяннях, наданні чи отриманні неправомірної вигоди, в тому числі компенсаційних платежів від посадових осіб чи приватних осіб, таких як персонал контрагентів Компанії.

Діяльність, пов’язана з просуванням та продажем продукції (зокрема, укладення договорів з постачальниками та іншими контрагентами, участь у публічних закупівлях), характеризується високим ступенем ризику виникнення корупційних діянь. Також зонами з високим ступенем виникнення корупційних ризиків є адміністративні процедури з отримання різного роду дозволів та ліцензій, сплати податків та митних платежів.

Типовим прикладом непрямого надання неправомірної вигоди є придбання послуг посередника, яке сприяє укладенню договорів на публічну закупівлю товарів чи послуг, коли посереднику з договірної вартості сплачується комісія за його послуги, частина якої незаконно передається посадовій особі. Подібна практика не застосовується Компанією у жодній формі.

Кожен працівник Компанії, який взаємодіє із зовнішніми консультантами, посередниками чи постачальниками послуг, повинен забезпечувати доведення Політики до відома таких осіб перед вступом у відносини та періодично протягом їх існування. Доведення Політики до відома контрагентів повинне бути підтверджене листом контрагента про обізнаність з положеннями Політики та згодою дотримуватися застосовних до контрагента вимог, а також шляхом включення відповідного положення до договору з контрагентом.

5.3. Стимулюючі платежі

Компанія та її працівники не будуть здійснювати стимулюючих платежів, навіть якщо такі платежі є місцевою практикою. Компанія розуміє, що відмова у здійсненні стимулюючих платежів може призвести до комерційних затримок, наприклад, в обробці дозвільних документів, що може потягнути за собою додаткові втрати для Компанії.

Якщо працівнику Компанії буде висунена вимога у сплаті стимулюючого платежу, чи виникнуть підстави вважати, що такий платіж є необхідним, такий працівник повинен негайно доповісти про цю обставину своєму безпосередньому керівнику та/або Уповноваженому.

5.4. Посадові особи

Корупція та правопорушення, пов'язані з корупцією,  вчинені щодо посадової особи, є серйозним злочином та правопорушенням, які можуть призвести до ув’язнення винних осіб, значних штрафних санкцій щодо винних осіб чи Компанії, а також спричинити велику шкоду репутації Компанії.

Ця Політика визначає детальні правила та обмеження щодо дарування подарунків та гостинності. Працівник повинен отримати попередній дозвіл Компанії на дарування подарунків чи інших цінностей посадовій особі.

Взяття на роботу чи стажування, укладення цивільно-правового договору з особою, яка займала посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинно відбуватися з урахуванням обмежень, встановленим законодавством (в тому числі щодо дотримання строків, протягом яких забороняється брати на роботу особу, що могла приймати рішення, пов’язані з комерційною діяльністю компанії [2]).

5.5. Подарунки, гостинність та відшкодування витрат

Працівникам Компанії забороняється обіцяти, пропонувати, надавати чи одержувати від третіх осіб грошові кошти, подарунки, прояви гостинності, винагороди, переваги, пільги та інші цінності, які можуть вплинути на незалежність будь-якої зі сторін, на прийняття бізнес-рішень чи призвести до неналежного виконання посадових обов’язків.

Працівники компанії можуть пропонувати чи приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. При визначенні того, чи відповідає пропонований подарунок загальновизнаним уявленням про гостинність, працівники повинні враховувати вартість подарунку чи іншого блага та те, як часто такий подарунок/цінність пропонується та за яких обставин. У будь-якому випадку працівники повинні переконатися у тому, що подарунок чи благо:

-   пропонується як вираз доброї волі та не в очікуванні зворотної послуги (подарунок, метою якого є отримання зворотної послуги, може бути розцінений як надання/отримання неправомірної вигоди);

-   відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, букети квітів, зокрема, з нагоди дня народження, ювілею або загальновизнаного свята (Новий рік, міжнародний жіночий день, день захисника Вітчизни), пригощення їжею та напоями, відшкодування транспортних витрат за умови, що ці подарунки чи блага не впливатимуть на прийняття особою, яка їх приймає, неупереджених рішень або не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення);

-    надається відкрито та прозоро і не призведе до негативних репутаційних наслідків для Компанії у разі публічного оголошення;

-    відповідає положенням застосовного законодавства та внутрішнім правилам прийняття подарунків особи, яка їх приймає;

-  забезпечений попереднім дозволом відповідальної особи у встановлених цією Політикою випадках. У разі виникнення сумнівів щодо процедури отримання дозволу працівник повинен звернутися за роз’ясненням до свого безпосереднього керівника;

-  у разі надання посадовій особі, яка є державним службовцем чи прирівняною до нього за статусом особою [3], коштує не більше розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день прийняття подарунка чи блага, одноразово. Сукупна вартість таких подарунків чи благ, що надаються одній особі протягом одного року не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Таблиця, зазначена нижче, містить максимальні вартісні показники проявів гостинності, які можуть надаватися особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або особам, прирівняним до них.  Ці показники повинні переглядатися та оновлюватися на регулярній основі з метою дотримання вимог законодавства.

Умова

Сума, не більше

Максимальна вартість одноразового прояву гостинності, наданого  певній особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняній до неї особі

1684 грн.[4]

Максимальна сукупна вартість прояву гостинності, наданого  певній особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняній до неї особі, протягом одного року

3200 грн.[5]


Працівник повинен отримати попередній дозвіл від свого безпосереднього керівника на пропонування чи отримання подарунку чи блага, якщо його вартість перевищує 750 гривень.

Попередній дозвіл на пропонування подарунку чи блага посадовій особі, яка є державним службовцем чи прирівняною за статусом особою, повинен бути отриманий незалежно від вартості такого подарунку чи блага.

Всі дозволи мають бути надані у письмовій формі, а записи про надані чи отримані подарунки та блага, в тому числі інформація щодо отримувача та особи, що надає, дати надання/отримання подарунку чи блага повинні бути внесені у спеціальний реєстр подарунків та благ.

Якщо отримання попереднього дозволу перед прийняттям подарунку чи прояву гостинності є ускладненим чи неможливим, працівник повинен відзвітувати про прийняття та отримати погодження свого безпосереднього керівника відразу після прийняття подарунку чи прояву гостинності.

Передбачене цим підрозділом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

-       даруються близькими особами;

-       одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

У разі виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка, що не відповідає уявленням щодо гостинності, вимогам цієї Політики, у службовому приміщенні Компанії, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник Компанії зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію/подарунок;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Компанії;

4) письмово повідомити про пропозицію/подарунок Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Компанії.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка, що не відповідає уявленням щодо гостинності, складається акт, який підписується особою, що виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником Компанії.

Додаток № 1 до цієї Політики містить Анкету щодо пропонування або отримання подарунку чи блага.

Додаток № 2 до цієї Політики містить Звіт про прийняття подарунку чи прояву гостинності.

5.6. Конфлікт інтересів

Працівники Компанії повинні уникати ситуацій чи угод, за яких їх особисті інтереси будуть суперечити чи можуть бути розцінені як такі, що суперечать службовим обов’язкам працівника чи інтересам Компанії. Прикладами конфлікту інтересів можуть бути: використання інформації, отриманої у ході виконання службових обов’язків з метою отримання особистої вигоди; передання інформації контрагентів Компанії третім особам, які не уповноважені на отримання такої інформації; найм в особисте підпорядкування чи сприяння просуванню близьких осіб та друзів; сприяння встановленню ділових стосунків з контрагентами, у яких працівник компанії займає посаду в керівних органах чи володіє часткою у статутному капіталі, та ін.

Працівники Компанії також повинні уникати ситуацій, за яких працівники отримують можливість придбати продукцію, що виробляється Компанією, за зниженими цінами. Придбання продукції Компанії за зниженими цінами можливе лише у випадку отримання попереднього погодження від керівника Компанії.

Конфлікт інтересів виникає тоді, коли особа має особистий інтерес у бізнес-процесах, які відбуваються у Компанії. Особистий інтерес може бути прямим і непрямим, та стосуватися не лише особи, яка безпосередньо отримує особисту вигоду, але і її близьких осіб та друзів. У разі виникнення потенційного конфлікту інтересів інтереси компанії повинні мати пріоритет.

У разі зайняття посади у керівних органах контрагента чи володіння часткою у статутному капіталі контрагента працівник повинен негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника у письмовій формі.

Працівники Компанії зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів і вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфлікту інтересів у керівника Компанії він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновників (учасників).

У разі виникнення конфлікту інтересів в Уповноваженого, він письмово повідомляє про це керівника Компанії.

Вказані вище ситуації не будуть вважатися порушенням цієї Політики у випадку належного інформування працівником про конфлікт інтересів та отримання дозволу на здійснення відповідних дій від Уповноваженого (дозвіл від керівника Компанії - у разі виникнення конфлікту інтересів в Уповноваженого, а в разі виникнення конфлікту інтересів у керівника Компанії – дозвіл від Уповноваженого та засновників (учасників)).

Безпосередній керівник особи (Уповноважений, керівник Компанії) протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника, та вживає передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду (за наявності його згоди на таке переведення).

Працівники Компанії можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

У разі неналежного повідомлення чи не повідомлення про конфлікт інтересів у встановленому цією Політикою порядку, працівник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани чи звільнення.

5.7. Благодійні пожертви

На виконання взятих Компанією зобов’язань у сфері соціальної відповідальності, Компанія може підтримувати фізичних осіб, неприбуткові організації та територіальні громади або здійснювати спонсорство (наприклад, спонсорство спортивних, наукових чи культурних заходів). Будь-які витрати, пов’язані з такою діяльністю, повинні бути прозорими та належним чином задокументованими. Надання благодійних пожертв чи грантів та здійснення спонсорства не здійснюється у якості прикриття корупції та правопорушень, пов'язаних з корупцією, та повинно відповідати керівним принципам, закріпленим у цій Політиці, також вимогам законодавства України.

Компанія буде надавати благодійні пожертви лише тим організаціям, метою яких є служіння інтересам громадськості, та які встановили та дотримуються високих стандартів прозорості та фінансової звітності. Перед наданням благодійної пожертви Компанія проведе належну перевірку щодо дійсної природи благодійницької діяльності організації та її сумлінності. Перед отриманням благодійної пожертви від Компанії керівник організації або уповноважена особа повинна заповнити Анкету про розкриття конфлікту інтересів контрагентів (Додаток № 7 до цієї Політики).

Здійснення благодійної діяльності Компанією не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Надання благодійних пожертв органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється.

5.8. Політична активність

Компанія не бере участі у політичній діяльності та не здійснює пожертв політичним партіям, організаціям чи особам, залученим до політичної діяльності. Компанія може співпрацювати з державними органами та органами місцевого самоврядування щодо розробки законодавства, що може впливати на законні бізнес-інтереси компанії, або щодо інших питань зі сфери спеціалізації Компанії.

Працівники Компанії мають право на висловлення їх політичних поглядів та участь у політичних процесах. При цьому працівникам забороняється використовувати приміщення та обладнання Компанії для поширення політичних поглядів чи пов’язувати такі погляди з Компанією.

5.9. Ділові стосунки

Компанія очікує, що її ділові партнери поділяють негативне ставлення Компанії до корупції і правопорушень, пов'язаних з корупцією, та діють у відповідності з принципами, які закладені у цій Політиці. Ця вимога стосується всіх ділових партнерів Компанії (в тому числі, агентів, субпідрядників, постачальників та інших контрагентів). Якщо діловий партнер не зможе забезпечити дотримання стандартів цієї Політики зі свого боку, це буде враховуватися при прийнятті рішення Компанії щодо вступу у відповідні ділові стосунки.

Ділові партнери Компанії обираються згідно із критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

Компанія забезпечує відкритість, справедливість та прозорість процедури вибору контрагентів і закупівлі товарів та послуг. Вибір контрагентів для закупівлі товарів і послуг базується на оцінці професійних якостей та не може відбуватися на основі особистих рекомендацій.

Залучення контрагентів для закупівлі товарів та послуг відбувається на тендерній основі. При цьому Компанією може бути прийняте рішення про залучення постачальника чи контрагента без проведення тендеру. Таке рішення повинне бути належним чином обґрунтоване. Подання неправдивої інформації про підстави залучення постачальника чи контрагента без проведення тендеру є порушенням цієї Політики.

Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Компанії з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Перед початком ділових стосунків з Компанією керівник контрагента або уповноважена особа повинна заповнити Анкету про розкриття конфлікту інтересів контрагентів (Додаток № 7 до цієї Політики). З метою забезпечення актуальності наданих відомостей Уповноважений забезпечує щорічне заповнення анкети контрагентами, характер взаємодії з якими має тривалий характер.

З метою підтримання найвищих стандартів ділової етики, Уповноважений повинен переконатися у тому, що:

-   він отримав достатню інформацію про репутацію та ділову етику ділового партнера перед тим як вступати з ними у ділові стосунки (зразок Листа про згоду з вимогами Політики міститься в Додатку №  3 до цієї Політики);

-    процес залучення ділового партнера належним чином задокументований;

-  діловий партнер повністю ознайомлений з Політикою та надав письмову згоду дотримуватися її вимог. У залежності від обставин та ступеню пов’язаного ризику, Уповноважений може вимагати надання діловим партнером доказів запровадження внутрішньої антикорупційної політики. Така політика повинна відповідати вимогам щодо неприпустимості корупції та правопорушень, пов'язаних з корупцією,  закріплених у цій Політиці, та повинна передбачати обов’язкове проведення антикорупційної перевірки контрагентів перед вступом у ділові стосунки;

-    платежі та комісії діловим партнерам будуть  справедливою винагородою за законно надані послуги.

Матеріали антикорупційної перевірки ділового партнера зберігаються не менше, ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Компанії Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику Компанії. У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

Після укладення відповідних договорів Компанія в особі Уповноваженого буде продовжувати контролювати відносини з діловими партнерами з метою забезпечення недопущення порушень вимог цієї Політики. Договори повинні містити застереження про те, що Компанія залишає за собою право припинити договірні стосунки, якщо діловий партнер порушить вимоги цієї Політики.

Антикорупційні положення, які включаються у договори з контрагентами, зазначені в Додатку №  4 до цієї Політики.

5.10. Норми професійної етики працівників Компанії

Працівники Компанії:

1)      толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків;
2)      діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
3)      сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Компанії;
4)      не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
5)      незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Компанії, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству;
6)      самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень;
7)      у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Компанії вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника Компанії, або її засновників (учасників) та Уповноваженого.

 6. Організація системи запобігання та протидії корупції

 

 Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Політики в межах своїх повноважень провадять:

1) засновники (учасники) Компанії;

2) керівник Компанії;

3) Уповноважений, правовий статус якої визначається Політикою;

4) посадові особи Компанії всіх рівнів та інші працівники.

З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Компанії, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону "Про запобігання корупції", Політики та пов’язаних з нею документів.

Оцінка корупційних ризиків[6] в Компанії проводиться Уповноваженим.

До оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого можуть залучатися інші працівники Компанії, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Метою оцінки корупційних ризиків є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), керівника та працівників Компанії.

7. Облік та аудит

Працівники зобов’язані вести належний облік діяльності Компанії. Ведення паралельної бухгалтерії суворо забороняється. Неприпустимими є приховані рахунки і операції, що не відображені у бухгалтерській звітності.

8. Набір персоналу

Компанія бере на роботу лише осіб з високими етичними стандартами, які поділяють керівні принципи, закладені у цій Політиці. Перед укладенням трудового договору (контракту) з Компанією, особа повинна заповнити Анкету про розкриття конфлікту інтересів (Додаток № 5 до цієї Політики).

Компанія не бере на роботу осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення (якщо такі особи протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності Компанії), а також осіб, яким заборонено займатися певною діяльністю або займати певні посади.

Трудові договори (контракти) Компанії повинні містити положення, які забороняють участь працівника у корупції та правопорушеннях, пов'язаних з корупцією, чи іншу неприпустиму чи неетичну поведінку (Додаток № 6_ до цієї Політики).

Порушення працівником вимог цієї Політики може призвести до притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, в т.ч. до звільнення. Окрім цього, працівник може бути зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану Компанії внаслідок вчинення ним корупції або правопорушень, пов'язаних з корупцією, чи іншої неприпустимої чи неетичної поведінки.

9. Навчання персоналу з питань запобігання корупції

Проведення заходів з питань запобігання корупції (семінарів, лекцій, практикумів, тренінгів, вебінарів, тощо) здійснюється для працівників Компанії з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Політики, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

Заходи можуть проводитися як для всіх працівників Компанії, так і окремо для керівника та/або засновників (учасників) Компанії.

Тематика та форма заходів із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій керівника, засновників (учасників), керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Політики;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед засновниками (учасниками);

6) внесення змін до законодавства України про запобігання корупції. 

Компанія надасть кожному працівнику доступ до цієї Політики. Компанія створить навчальну програму, яка охоплюватиме принципи та підхід Компанії до питань корупції та правопорушень, пов'язаних з корупцією, і буде містити інформацію щодо застосування та дотримання вимог цієї Політики, а кожен працівник буде зобов’язаний пройти відповідний курс навчання протягом 6 місяців з моменту його запровадження чи з моменту працевлаштування працівника.

10. Сфера компетенції та звітування про порушення

Керівник Компанії (Генеральний директор)

Керівник Компанії зобов’язується усіма зусиллями сприяти виконанню вимог цієї політики. У випадку виникнення сумнівів щодо застосування положень цієї Політики Генеральний директор повинен звертатися до Уповноваженого, або іншої особи, якщо на таку особу згідно з внутрішнім розпорядчим документом Компанії буде спеціально покладено обов’язок здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю.

Керівники відділів

Керівники відділів повинні:

-    звернутися до Уповноваженого у випадку виникнення сумнівів щодо застосування положень цієї Політики;

-  звернутися до Уповноваженого у разі отримання інформації щодо участі іншого працівника Компанії у корупції, правопорушеннях, пов'язаних з корупцією, чи іншій неприпустимій чи неетичній поведінці від працівника Компанії.

Працівники

Працівник повинен:

 

  • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Компанії;
  • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Компанії;
  • невідкладно інформувати Уповноваженого або керівництво Компанії про: 1) сумніви  щодо застосування положень цієї Політики іншими працівниками або 2) випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Компанії, або 3) конкретні випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Компанії чи іншими особами;
  • невідкладно інформувати Уповноваженого або керівництво Компанії про виникнення конфлікту інтересів (з врахуванням положень розділу 4.6. цієї Політики).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11. Права та обов’язки Уповноваженого

Правовий статус посадової особи Компанії, відповідальної за реалізацію Політики, (далі - Уповноважений, визначається Законом "Про запобігання корупції" і цією Політикою.

Уповноважений призначається керівником Компанії відповідно до законодавства про працю та установчих документів.

Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також будь-яка інша діяльність, що створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Компанії.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника Компанії з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

Уповноважений може бути звільнений з посади за ініціативи керівника Компанії або її засновників (учасників) за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) у відповідності до рішення НАЗК від 07 жовтня 2016 року № 74 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми". Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник Компанії письмово повідомляє НАЗК протягом 2-х робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Компанії.

Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Компанії.

Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів Компанії з питань формування та реалізації Політики, розробляти і подавати їх на затвердження керівника Компанії;

3) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником Компанії Політики та вимог Закону України "Про запобігання корупції";

4) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Політикою;

5) щороку забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Політики;

6) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Політики, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

7) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Політики;

8) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з цією Політикою;

9) брати участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії;

10) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

- працівників Компанії, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Політики, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- проведених згідно з Політикою антикорупційних перевірок;

- проведених згідно з Політикою внутрішніх розслідувань та перевірок;

- повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Політики, корупцію чи правопорушення, пов’язані з корупцією;

11) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів Компанії згідно із вимогами цієї Політики;

12) забезпечувати конфіденційність інформації та захист викривачів;

13) надавати засновникам (учасникам), керівнику, працівникам Компанії роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Політики;

14) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Компанією заходи із запобігання корупції;

15) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Компанії з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

16) брати участь у процедурах перевірки персоналу Компанії на етапі відбору до штату;

17) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Компанії  щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Політики;

18) здійснювати інші обов’язки, передбачені законодавством про запобігання корупції, Політикою та трудовим договором.

Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, керівника Компанії письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів Компанії інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Компанії, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо (у разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані);

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Компанії, проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в Компанії електронних засобів зберігання та обробки даних, а в разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників Компанії;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Компанії;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до засновників (учасників), керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Політики;

10) здійснювати інші права, передбачені законом, Політикою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

12. Захист працівників

Працівникам Компанії гарантується конфіденційність їх повідомлень засновникам (учасникам), керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень даної Політики, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Компанії та повідомлень про факти підбурення працівників Компанії до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Повідомлення працівників Компанії про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Компанії або ділових партнерів Компанії та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Повідомлення про виявлені ознаки порушень Політики, а також повідомлення про факти підбурення працівників Компанії до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Компанії.

Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений засновниками (учасниками) або керівником Компанії.

Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Політики, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

Інформація про викривача також не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Політики.

У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник Компанії або  Уповноважений повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

Заходи для захисту викривача визначаються засновниками (учасниками) або керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

13.  Недотримання вимог Політики

Наслідки для Компанії

Недотримання вимог цієї Політики може призвести до наступних негативних наслідків для Компанії:

-          застосування щодо Компанії заходів кримінально-правового характеру у вигляді штрафів у значних розмірах;

-          матеріальна відповідальність;

-          завдання значної шкоди репутації Компанії;

-          визнання недійсними договорів, укладених у результаті чи з метою корупції, правопорушень, пов'язаних з корупцією, чи інших незаконних діянь.

Наслідки для працівника

Недотримання вимог цієї Політики може призвести до наступних негативних наслідків для працівника:

-          кримінальна відповідальність, включаючи накладення штрафів у значних розмірах та ув’язнення;

-          внесення особи до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-          матеріальна відповідальність;

-          дисциплінарна відповідальність, включаючи звільнення;

-          завдання шкоди репутації працівника.

Якщо працівник порушить вимоги та обмеження цієї Політики, Компанія не буде забезпечувати працівника юридичною допомогою у разі притягнення такого працівника до відповідальності.

14. Контроль за дотриманням та оцінка корупційних ризиків

Компанія буде не рідше одного разу в рік проводити моніторинг дотримання вимог цієї Політики та формувати звіт за результатами проведення такого моніторингу.

Оцінка корупційних ризиків, запобігання таким ризикам, виявлення та усунення їх знаходяться у компетенції Уповноваженого.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії Уповноважений готує письмовий звіт, що підписується Уповноваженим.

Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Політикою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Політикою;

3) виявлених порушень вимог законодавства, Політики та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

На підставі звіту за результатами зазначеного моніторингу Компанія забезпечить проведення оцінки ефективності заходів щодо запобігання і протидії корупції, передбачених цією Політикою, та, у разі необхідності, їх перегляд, а також розробку заходів, спрямованих на запобігання порушенню вимог цієї Політики у майбутньому.

Компанія зобов’язується не рідше ніж один раз на три роки забезпечити проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків у власній діяльності залученими зовнішніми консультантами, аудиторами.

У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Політики, здійснюються такі заходи:

1) здійснюється у встановленому розділом 14 Політики порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до законодавства про працю.

15. Внутрішні розслідування

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Політики працівником Компанії або ознак вчинення працівником Компанії корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це керівника Компанії, який вживає заходів, передбачених цим розділом Політики, з метою усунення порушень.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Політики або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення керівником  Компанії, Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають необхідних заходів, передбачених цим розділом Політики.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Політики Уповноваженим, керівник Компанії повідомляє про це засновників (учасників) Компанії  і вживає заходів, передбачених цим розділом Політики, з метою усунення порушень.

За умов, передбачених вище у цьому розділі Політики, засновники (учасники), керівник зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом двох робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Політики або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є обґрунтовані підстави (дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Компанії відповідно до норм законодавства України про працю);

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється Уповноваженим.

У випадку проведення внутрішнього розслідування щодо Уповноваженого особа, що проводить таке розслідування, призначається керівником. При цьому має бути забезпечена відсутність конфлікту інтересів такої особи щодо розслідування.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати десяти робочих днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

16. Застосовне законодавство

Компанія дотримується положень законодавства України щодо запобігання та протидії корупції. При викладенні вимог та принципів цієї Політики, особливу увагу було приділено вимогам:

-   антикорупційного закону Великобританії - UK Bribery Act  (оскільки головний офіс Компанії зареєстровано у Великобританії, вимоги зазначеного закону мають особливе значення при здійсненні Компанією своєї діяльності);

-   антикорупційного закону США - Foreign and Corrupt Practices Act 1977 (FCPA). Зазначений закон має чинність на території США та поширює свою дію в тому числі на компанії, акції яких котируються на біржах США. Дотримання вимог FCPA є обов’язковим для багатьох клієнтів Компанії, тому Компанія повністю дотримується таких вимог.

Додатки:

1)      Додаток № 1 "Анкета щодо пропонування або отримання подарунку чи блага";

2)      Додаток № 2 "Звіт про прийняття подарунку чи прояву гостинності";

3)      Додаток № 3 "Зразок Листа про згоду з вимогами Політики Компанії";

4)      Додаток № 4 "Антикорупційні положення, які включаються у договори з контрагентами";

5)      Додаток № 5 "Анкета про розкриття конфлікту інтересів";

6)      Додаток № 6 "Антикорупційні положення, які включаються в трудові договори з працівниками";

7)      Додаток № 7 "Анкета про розкриття конфлікту інтересів контрагентів".[1] До призначення Уповноваженого функції Уповноваженого покладаються на начальника юридичної служби ТДВ «СІНІАТ».
[2] Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції" особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними  особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо такі особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року до дня  припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо  діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

[3] Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону "Про запобігання корупції"

[4] 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття гостинності. Ця сума періодично змінюється і станом на травень 2017 складає 1684 гривень.

[5] 2 розміри прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня року, в якому приймаються подарунки. Ця сума періодично змінюється, а в 2017 р. становить 3200 гривень.

[6] Корупційні ризики у діяльності Компанії поділяються на внутрішні та зовнішні:

1) внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Компанії;
2) зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Компанія перебуває у ділових правовідносинах.
За результатами ідентифікації корупційних ризиків Уповноваженим здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

 

Ефективні інновації

Перевірені рішення

Прагнення до сталого будівництва